Przepisy budowlane

Źródło: https://legalnabudowa.pl

Ułatwienia dla starających się o pozwolenie na budowę

Najnowsze przepisy budowlane ucieszą wszystkich tych, którzy zamierzają wnioskować o udzielenie pozwolenia na budowę. Zmniejszy się liczba dokumentów, które właściciel działki musi zgromadzić. Projekt inwestycji, składany w trzech egzemplarzach, będzie składał się z trzech części. Należą do nich:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu – w grę wchodzi tu między innymi usytuowanie budowli, układ komunikacyjny oraz informacje dotyczące obszaru oddziaływania;
  • projekt architektoniczno-budowlany – ma zawierać 10 elementów, w tym układ przestrzenny inwestycji oraz wykaz rozwiązań technicznych i materiałowych;
  • projekt techniczny, czyli opis konstrukcji i instalacji oraz charakterystyka energetyczna.

W niektórych wypadkach, do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, konieczne będzie przedłożenie dodatkowo opinie, uzgodnienia, pozwolenia oraz inne elementy – o ile tak wymagają przepisy prawa.

Zatwierdzeniu będą podlegały jedynie pierwsze dwa z tych dokumentów. Projekt techniczny ma być przeznaczony dla inwestora, a we właściwym urzędzie nadzoru budowlanego będzie składany dopiero wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych. Rezygnacja z obowiązku składania tej dokumentacji w urzędzie gminnym lub powiatowym na etapie starania się o uzyskanie pozwolenia na budowę wpłynie na szybkość realizacji inwestycji i odciąży urzędy. Równocześnie nowelizacja zakłada, że projekt techniczny musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Możliwe jest wprowadzanie zmian do projektu technicznego. Jeżeli zmiany będą dotyczyły rozwiązań, na które konieczne było uzyskanie uzgodnień, to inwestor ma obowiązek uzyskania nowych uzgodnień, uwzględniających zmiany.
Odstąpienie od projektu technicznego jest dopuszczalne, ale tylko po dokonaniu przez projektanta zmian w tym projekcie. Zmiany muszą być także sprawdzone przez projektanta sprawdzającego, o ile to sprawdzenie jest wymagane.